Op welk fundament is onze scholengemeenschap gestoeld ?

Het fundament en de blijvende inspiratiebron waarop wij onze scholengemeenschap de komende 6 jaar verder willen uitbouwen, is onderbouwd door een christelijke visie vanuit de boodschap van het Evangelie.

We bouw(d)en aan een zuurstofrijke scholengemeenschap waar waarden-onderwijs voelbaar is in alles wat leerkrachten zeggen of doen, in alles wat onze scholen uitstralen en uitademen. Hierbij spreken we concreet over universele waarden: vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, eenvoud, vrijheid, verbondenheid,...

Hierbij vormen de 5 krachtlijnen uit het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs(cfr.VSKO) het kader om onze scholengemeenschap verder vorm te geven. Deze 5 krachtlijnen noemen wij ook onze 5 bouwstenen.

 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.
 2. Een degelijk en onderwijskundig samenhangend en kwalitatief hoogwaardig aanbod.
 3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak, gericht op de ontwikkeling van de totale persoon met het oog op groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.
 4. De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.
 5. De school als gemeenschap en organisatie in nauwe samenwerking en dialoog met alle participanten (leerlingen, ouders, CLB, overlegorganen, …).

Communicatie: het bindmiddel van ons fundament.

Het bindmiddel om deze 5 bouwstenen op te bouwen tot een krachtig fundament is een goede communicatie. Elkaar aanvaarden als mens, met onze gebreken maar vooral met de vele talenten, staat voorop. Het durven praten en communiceren met elkaar, hoe moeilijk de weg met de talrijke groeipijnen soms ook is, is een grote uitdaging. Via een goede communicatie tot consensus komen, is de sterkte van onze scholengemeenschap en leidt ze op een positieve wijze naar de toekomst.

Draagkracht

Op deze bouwstenen bouwen wij 5 pijlers uit, zij vormen de draagkracht van onze scholengemeenschap.

 1. Autonomie binnen het confederatiemodel

  Het wederzijds respect voor

  • de identiteit van elke school
  • de schooleigen werking
  • de ruimte die aan elkaar wordt gegeven
  • elkaars financiële situatie en beweegruimte
  • de eigen lokale verankering

  benoemen wij als onze autonomie.

  Dit respect heeft door de jaren heen een groeiproces doorgemaakt. Er kwam in onze scholen een gelijkgerichte dynamiek tot stand. De autonomie van elke school, de schooleigen visie en de eigen lokale verankering werd wederzijds gerespecteerd. Deze dynamiek gaf in elke school een ruimte voor leerkrachten om hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. Het bracht ook een beweging op gang waarbij we als scholen raakpunten met elkaar vonden. Dit resulteerde bij de afgelopen doorlichting tot de hoogste kwalitatieve waardering die onze scholen als overheidsinstantie kregen toegewezen, een advies 1.

  Het blijft dan ook onze drijfveer om onze dynamische autonome werking naar de toekomst toe verder uit te bouwen. Maar binnen het confederatiemodel blijft ook het subsidiariteitsprincipe een basis voor de werking van onze dynamische scholengemeenschaporganisatie. De autonomie van elke school, de schooleigen visie en de lokale verankering worden wederzijds gerespecteerd.
  De eenheid en dynamiek van onze scholengemeenschap blijft behouden dankzij het vastleggen en uitbouwen van goed doordachte raakpunten en accenten:

  • Wat we als school zelf aankunnen, dient behouden te worden.
  • Wat we als gemeenschap beter samen kunnen doen, krijgt de nodige kansen.

  Dit komt de onderwijskwaliteit van alle scholen uit onze scholengemeenschap ten goede.

 2. De lokale verankering van elke autonome school

  Het zich blijvend verankeren in de plaatselijke gemeenschap is een belangrijk gegeven ! Positieve betrokkenheid en aanwezigheid in lokale organisaties, het deelnemen aan lokale activiteiten is een must! Voor het buitengewoon onderwijs ligt dit door hun leerlingeninstroom enigszins anders.
  Veel leerlingen wonen niet in de plaatselijke gemeenschap maar komen uit een grotere regio.

  Toch kan de school voor buitengewoon onderwijs via de scholengemeenschap een grotere betrokkenheid krijgen in de plaatselijke gemeenschap.

  Ook het sterk houden van de participatie-organen is belangrijk. Hierbij denken we aan de ouderraad, de schoolraad, de leerlingenraad en de talrijke werkgroepen die de banden met de plaatselijke gemeenschap versterken. Allen brengen ze steevast een breed draagvlak en een positieve identiteitsvorming met zich mee. Als deelgenoot van een lokale gemeenschap blijft het een engagement om ook hier onze verantwoordelijkheid blijvend op te nemen. Elke school van onze scholengemeenschap kan en mag hier ook zijn eigenheid behouden.

 3. Het bezielend samen zoeken en werken

  Bezieling is geraakt worden, geïnspireerd zijn door de “ziel” van mens en dingen, door hun intrinsieke zijnswaarde en betekenis. Bezieling gaat het zakelijke vooraf maar beïnvloedt sterk het ondernemen.

  Ondernemen als roeping heeft alles te maken met de persoonlijke gedrevenheid, de passie voor kwaliteit en de sociale betrokkenheid. Het vraagt van het beleidsvoerend vermogen de nodige aandacht om in te spelen op de concrete behoeften en verwachtingen. Die zijn vaak een uitdrukking van de spirituele verlangens van de mensen. De bezieling van de directeur en van het schoolbestuur is cruciaal om ervoor te zorgen dat allen die betrokken zijn bij het schoolgebeuren, graag hun job doen. Alle kansen voor ontmoeting met hen en met de kinderen neemt een centrale plaats binnen de opdracht. Ook binnen onze scholengemeenschap mogen we verwachten dat alle participanten die verantwoordelijkheid opnemen, bezielend mogen zijn en de momenten van ontmoeting optimaal aanwenden.

 4. Wederzijdse transfer

  Het mooie aan onze scholengemeenschap is dat er een samenwerking is van scholen uit het gewoon basisonderwijs en een school voor buitengewoon onderwijs. Hierbij geeft elke school vanuit zijn of haar specifieke instroomkenmerken en pedagogische visie de nodige input. Deze diversiteit draagt dan ook bij tot de ontwikkeling van heel wat expertise. Het samenbrengen en de transfer van deze expertise blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de samenwerking.

  Zo kunnen we de komende jaren een antwoord bieden op de vele zorgvragen. Als scholengemeenschap dragen we samen de zorg voor heel veel kinderen en hun toekomst!

 5. Kwaliteitszorg

  In onze dagelijkse autonome schoolwerking vinden wij vaak gemeenschappelijke maatschappelijke noden en vragen terug. Het uitwisselen van ervaringen, het ontwikkelen en uitbouwen van gemeenschappelijke doelgerichte ondersteunende projecten, garanderen de kwaliteitszorg van elke autonome school.

  Hierbij leggen we als scholengemeenschap enkele accenten in onze samenwerking. Deze accenten vormen een begeleidend kader in het ondersteunen van de kwaliteitszorg van elke autonome school.

Onze toekomstvisie… een werkbaar kader

Onze toekomstvisie vormt een kader waarbinnen onze autonome scholen gelijkgerichte raakpunten en accenten kunnen ontwikkelen. Respect voor de autonome werking van elke school en het beleidsvoerend vermogen is een grote voorwaarde. Binnen deze visie neemt elke directeur, gevolmachtigd door het college van directeurs en de Raad van Bestuur, het peter- of meterschap bij het uitwerken van 1 of meerdere accenten. De coördinerend directeur coördineert en delegeert alle initiatieven. Belangrijk is dat de Raad van Bestuur deze toekomstvisie ondersteunt. We mogen verwachten dat de verschillende schoolbesturen constructief meewerken aan deze gezamenlijke toekomstvisie.

Concretisering

De concrete accenten die we als scholengemeenschap de komende zes jaar willen leggen zijn:

 1. Zorg
  Om de maatschappelijke noden en vragen van en aan onze scholen te blijven opvangen, blijft een continue inhoudelijke uitbouw van een zorg-brede school een prioriteit. De verdere ontwikkeling van de zorg-werkgroep en het transferen van de opgebouwde expertise is hier de belangrijkste doelstelling.
 2. Digitalisering
  Het uitwisselen van elkaars expertise is een belangrijke pijler in het ontwikkelen van de kwaliteitszorg van elke school. Het toepassen van nieuwe communicatiemiddelen biedt een belangrijke meerwaarde. Het ontwikkelen van een overkoepelend digitaal platform waarbij leerkrachten en directies via digitale weg info kunnen uitwisselen is een grote maar haalbare uitdaging.
 3. Bundeling administratieve krachten
  Om het hoofd te kunnen bieden aan de wetgevende ontwikkelingen is een stapsgewijze evolutie naar uniforme administratieve pakketten wenselijk en noodzakelijk. Personeelsadministratie en het preventiebeleid zijn items die de komende jaren prioritair aan zet moeten komen.
 4. Personeelsbeleid
  Het gezamenlijk uitbouwen van een personeelsbeleid met respect voor de leerkracht als mens en niet als nummer draagt bij tot de dynamiek van elke autonome school.
  Als scholengemeenschap kunnen we de krachten bundelen voor navorming en bijscholing (cfr. gemeenschappelijke pedagogische studiedagen) maar ook voor mentoring, evaluatie, … Zo kunnen we als scholengemeenschap ook groeien in het samen evalueren van jonge mensen met het oog op een positief loopbaanverloop.
 5. Gezamenlijke initiatieven
  Met onze scholengemeenschap streven we een aantrekkelijk toekomst- en maatschappijgericht onderwijsaanbod na. Zoeken naar wat we samen kunnen ondernemen met betrekking tot het sportaanbod, het ruime veld muzische vorming, ICT-ontplooiing, verkeersprojecten … nemen we mee tijdens de nieuwe cyclus.
  Ook de onafhankelijke oriëntering blijven we samen aanpakken. De sterkte van onze autonome scholen binnen onze scholengemeenschap is dat wij niet afhankelijk zijn van een secundaire school. Het uitbouwen van een onafhankelijk oriënteringsbeleid is een belangrijke troef. Het verder implementeren van de oriënteringsdagen voor laatstejaars is een meerwaarde waaraan we in de toekomst verder aandacht moeten besteden.
 6. Profilering
  Ons profileren als een eigentijdse dynamische kwalitatieve autonome katholieke scholengemeenschap blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Laat ons een standvastige kwalitatieve speler worden in het onderwijslandschap van Sint-Kruis en Damme maar ook binnen het Brugs onderwijslandschap. Het onderhouden van een goede relatie met de verschillende beleidsverantwoordelijken en de lokale pers biedt een meerwaarde.